top of page

Privacyreglement

Vertrouwelijkheid en respect voor uw privacy staat bovenaan bij therapie. Alles wat wij bespreken en alle gegevens die worden vastgelegd zijn strtikt vertrouwelijk. Als overleg met derden wenselijk is voor u, dan is dit mogelijk, maar alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. U heeft recht op inzage en een afschrift van uw dossier.

Ik doe mijn best om uw pricacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,

  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim), tenzij ernstige misstanden mij tot spreken verplichten.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

  • Voor het volledig geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en in een beroepsmatige omgeving.

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist, 20 jaar bewaard, tenzij u verzoek doet tot vernietiging.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • Uw naam, adres en woonplaats.

  • De datum van de behandeling.

  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult'.

  • De kosten van het consult.

bottom of page